Digitale visie Achterhoek | Artikel in InEen

In Een Digitale visie Achterhoek

Als je begint met techniek, eindig je met techniek. Maar wie begint vanuit de zorgpraktijk, komt met een plan dat past bij die zorgpraktijk. Deze insteek hanteert Jan de Boer als hij eerstelijnsorganisaties begeleidt bij het formuleren van een regionale visie op digitalisering. In de Achterhoek leidde dit tot het gewenste resultaat.

Regionale visie formuleren

‘Juiste informatie op juiste plek’

TEKST NOËL HOUBEN BEELD GERD ALTMANN / PIXABAY

We hebben een HIS nodig, we moeten een app. Bij digitalisering wordt vaak meteen gedacht in termen van toepassingen, weet eigenaar Jan de Boer van advies- bureau WeDoTrust. “Het is belangrijk dat je eerst vanuit de zorgpraktijk kijkt wat je nodig hebt en wilt bereiken met digitalisering. Als je die kaders en principes vastlegt in een duidelijke visie, kun je ze vervolgens invullen met technische oplossingen. Met deze aanpak voorkom je ook ‘portalitis’: acht patiëntenportalen en zes HIS’en in één regio, die onderling niet communiceren.”

“Digitalisering wordt steeds belangrijker in de huisarts- enzorg”, observeert directeur-bestuurder Karen Pijnen-burg van Huisartsenzorg Oude IJssel in de Achterhoek. “Onze collega’s van Huisartsenzorg Oost-Achterhoek en wij hadden behoefte aan een gezamenlijke, gedragen visie. Op basis daarvan kunnen we dan besluiten nemen op ict-gebied. Een heldere visie is ook nodig om volwaar-dig mee te praten met ziekenhuis, ggz- en vvt-aanbieders in de regio. Met hen werken we intensief samen, ook digitaal gezien.”