Kwaliteitsjaarverslag 2021

Patiëntveiligheid binnen de huisartsenpost

Patiëntveiligheid heeft altijd onze aandacht. Om hier alert op te zijn en te blijven, hanteren we een systeem voor het melden van incidenten. Elke melding wordt digitaal geregistreerd en zorgvuldig afgehandeld. In 2021 is de analyse van de incidenten dichter bij de medewerkers gebracht. Zo zijn twee triagisten tot de VIM-commissie toegetreden. Ook de huisarts spoedzorg heeft een meer actieve rol gekregen. Dit komt het draagvlak voor maatregelen ter verbetering van de patiëntveiligheid zeker ten goede.

Incidenten naar categorie

Totaal aantal incidentenmeldingen in 2021:

meldingen

Wat valt op?

In de eerste plaats valt op dat het totaal aantal meldingen na een flinke daling in 2021 naar 78 meldingen in 2021, iets is toegenomen. Verder valt op dat de meeste incidenten betrekking op de samenwerking op de werkvloer, gevolgd door knelpunten in de keten. De groep overige incidenten is ook relatief groot.

Voorbeelden van incidenten in de samenwerking betreffen communicatie en collegialiteit. De knelpunten in de keten gaan meestal over de samenwerking met ketenpartners zoals de apotheek, ambulancedienst en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

“Ik werd heel professioneel en erg aardig geholpen door een jonge dokter! Ik wil hem graag nog een compliment geven voor de manier waarop hij mijn vingers heeft gehecht en de gesprekjes er omheen. Dat mag zeker nog even gezegd worden!”

Calamiteiten

Bij calamiteiten en ernstige incidenten wordt onderzoek gedaan. Zorgvuldig en methodisch kijken we naar het hoe en waarom van een onverwachte afloop en of de kwaliteit van zorg in het geding is. Per casus wordt een team samengesteld. De methode die we graag gebruiken is die van de Barrière Failure Analyse (BFA). Dit betekent dat de centrale vraagstelling is: is er een veiligheidsklep beschikbaarheid en zo ja, heeft deze goed gewerkt. Belangrijke veiligheidskleppen zijn triage, NTS, overleg/overdracht en autorisatie.

In 2021 is twee keer een volledig onderzoeksteam in actie gekomen. Het 1e onderzoek richtte zich op een casus waarbij een kindje van 2 maanden dat halverwege de trap uit de armen van de moeder is gevallen. Hier speelde een ambulanceverpleegkundige van het Witte Kruis ook een rol.

De aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek richtten zich op de toepassing van specifieke kennis (NHG Standaard Trauma capitis) en de ‘frisse blik’ als veiligheidsklep, met andere woorden de noodzaak om als zorgverlener niet te snel mee te gaan met de interpretatie van de ‘voorganger’. Daarnaast maakte deze casus duidelijk dat de afspraken over communicatie en overdracht tussen ambulance en huisartsenpost nog niet veilig genoeg zijn.
Een 2e case betrof een suïcidale vrouw die zich bij de SEH had gemeld. Een arts-assistent adviseert de vrouw om te laten opnemen, ter observatie. De vrouw weigert dit en vertrok naar huis. De crisisdienst neemt contact op met de patiënt maar ze bleef weigeren. De arts-assistent van het ziekenhuis vroeg de HAP een visite te doen om haar over te halen naar het ziekenhuis te komen. Onderzoek heeft geleid tot de uitspraak dat dit niet onder verantwoordelijkheid van de huisartsenpost behoord. Onderzoek wordt uitgevoerd door professionals die het werk van de huisartsenpost goed kennen. Zo is er altijd een triagist en huisarts bij betrokken. De staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid coördineert het proces en verzorgt de nodige rapportage.

 

De volgende personen maken deel uit van de onderzoeksteams.

Huisartsen: Ruben Bulten, Eric Assink en Ineke Bruin
Triagisten: Emmy Barink, Tessa Dekkers, Monique Kempers en Yvonne Zwienink
Klachtenbemiddelaars: Els Bouw, Herma Koster en Betty Weerdesteijn
Vertrouwenspersoon: Dick Koster en Ineke Bruin
Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid: Erna Ruiter

Verrichtingen huisartsenpost

Consult

2018

2019

2020

2021

Visite

2018

2019

2020

2021

Telefonisch consult

2018

2019

2020

2021

Totaalniveau

2018

2019

2020

2021

Prestaties huisartsenpost

Autorisatie

 • 2018 86% 86%
 • 2019 87% 87%
 • 2020 89% 89%
 • 2021 91% 91%

91% van de telefonische consulten is binnen een uur geautoriseerd.De norm =90%

U2-visites

 • 2018 87% 87%
 • 2019 83% 83%
 • 2020 84% 84%
 • 2021 76% 76%

Bij 76%  van de U2-visites is de huisarts binnen een uur ter plekke. De norm = 90% 

U2-consulten

 • 2018 90% 90%
 • 2019 90% 90%
 • 2020 93% 93%
 • 2021 82% 82%

Bij 82%  van alle consulten met urgentie U2 is de huisarts binnen een uur met de behandeling gestart. De norm = 100%

Spoed en reguliere lijn HAP

Reguliere lijn

 • 2018 57% 57%
 • 2019 62% 62%
 • 2020 57% 57%
 • 2021 63% 63%

63% van de telefoontjes wordt binnen 2 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 75%

Reguliere lijn

 • 2018 91% 91%
 • 2019 94% 94%
 • 2020 65% 65%
 • 2021 91% 91%

91% van de telefoontjes wordt binnen 10 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 98%

Spoedlijn

 • 2018 97% 97%
 • 2019 95% 95%
 • 2020 94% 94%
 • 2021 95% 95%

95% van de spoedtelefoontjes worden binnen de 30 seconden opgenomen. De norm = 98%

Patiëntenperspectief

Eind 2020 hebben we een start gemaakt met de inzet van een nieuw meetinstrument: CHECK van Zenya. Hiermee zijn we in staat een continue meting uit te zetten voor het ophalen van feedback van patiënten die de huisartsenpost komen bezoeken. Via een QR-code kunnen patiënten inloggen en zodoende op een aantal stellingen reageren. In de loop van 2021 zijn er vragen uit de PREM Huisartsenpost aangeboden. Deze vragen hebben tot opvallend hoge scores geleid: de percentages variëren tussen de 80% en 92%. Als losse opmerkingen zien we soms wat gemopper maar nog vaker complimenten voorbijkomen. Verder een mooi resultaat bij de vraag in hoeverre de patiënt invloed ervaart bij het bepalen van de behandeling: 95%. In de loop van 2022 gaan we met nieuwe vragen aan de slag.

Klachten

In 2021 zijn er in totaal 22 klachten afgehandeld. Dit is minder dan in 2020 (27) en veel minder dan in 2019 (37). Wellicht is Corona hier van invloed op geweest. Dat zal 2022 uitwijzen. Qua inhoud is het accent verschoven naar bejegening en communicatie. Vorig jaar lag het pijnpunt meer op medische en zorginhoudelijke zaken. Alle klachten zijn naar tevredenheid afgehandeld, met dank aan de inzet en aandacht van onze klachtenfunctionarissen. 

“Huisarts kon snel vaststellen wat er aan de hand was, schreef een recept uit, gaf uitleg over mogelijke bijwerkingen, gaf mij het website adres waar ik meer informatie kon vinden en adviseerde mij om voor verder onderzoek een afspraak te maken bij mijn eigen huisarts. Een zeer kundig en aangename huisarts.”

Aantal verrichtingen HAP 2021

%

14.987 Consulten

%

19.713 Telefonische consulten

TOTAAL

%

3.157 Visites

“Netjes ter woord gestaan. Wat ik erg prettig vond is dat er goed geluisterd wordt naar het verhaal en dat daar vervolgens een maatwerk-antwoord op komt in plaats van een standaard-antwoord. Ondanks dat het duidelijk druk was, werd er voldoende ruimte en tijd gemaakt om mee te denken en te zoeken naar een oplossing.”

Kwaliteitsraad Huisartsenpost

Missie
De kwaliteitsraad streeft naar kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Hiertoe geeft zij gevraagd en ongevraagd advies. Vraagstukken die in 2021 op de agenda van de kwaliteitsraad stonden zijn o.a. het belang van de scholing samen triëren, de werkdruk in het weekend, de inzet van de achterwacht en de planning van de regiedienst.

De leden van de Kwaliteitsraad in 2021

Huisartsen: Ruben Bulten (voorzitter), Sietske Bulten en Pieter Pasma
Triagisten: Janine Stroomer, Yvonne Zwienink en Dianne Engelmann
Chauffeur: Peter Renner
Secretaris/ondersteuning: Erna Ruiter

“Duidelijk en vriendelijk te woord gestaan.”

Meer Zen met Zenya

In 2021 heeft iProva een gedaantewisseling ondergaan. iProva is Zenya geworden! Het meest opvallende is het nieuwe jasje en de nieuwe naam: Zenya. De naam Zenya is niet zomaar gekozen. Zenya staat voor persoonlijk en gastvrij: “Een vriend(in) die altijd voor je klaar staat”, aldus Infoland. Aan de naam Zenya zijn wij inmiddels gewend en het logo ziet er strak uit.