Kwaliteitsjaarverslag 2022

Patiëntperspectief

In 2022 is het onderzoek naar patiëntervaringen op de huisartsenpost afgerond. In de loop van 2023 zullen nieuwe vragen aan de bezoekers worden voorgelegd.
Voor het eerst werd het instrument ingezet voor de deelnemers aan een ketenzorgprogramma (diabetes, longzorg, hart&vaatzorg). Gedurende een periode van enkele maanden is een selectie van 12 vragen uit de PREM Chronische Zorg bij drie huisartsenpraktijken uitgezet. In totaal hebben 130 patiënten de vragen ingevuld. Tijdens de pilot en op basis van de evaluatie is vastgesteld dat de gekozen werkwijze voldoet aan de beoogde wensen en criteria. De werkwijze is voor de praktijken eenvoudig en vraagt weinig inspanning. Afgesproken is dat in 2023 de andere praktijken in de regio kunnen meedoen.

Verbetering samenwerking huisarts-triagist

In 2022 hebben er meerdere Samen Triëren trainingen plaatsgevonden, waaraan zowel huisartsen als triagisten hebben deelgenomen. Deze training wordt gegeven door BLOOM communicatie en wordt als zeer waardevol ervaren. meedoen.

Incidenten

Totaal aantal incidentenmeldingen in 2022:

meldingen

Wat valt op?

Na 2019 (158 meldingen) was het aantal meldingen de afgelopen jaren (78 in 2020 en 83 in 2021) flink gedaald. 2022 laat dus weer een mooie stijging zien. Dat is positief toch is de VIM-commissie van mening dat meer meldingen wenselijk zijn. Motivatie is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Dit geldt zeker voor de huisarts.
Een aantal meldingen zijn gerelateerd aan drukke diensten zoals op de zaterdag(avond): vanaf 18.00 zijn er namelijk (slechts) twee huisartsen werkzaam en geen aparte regie-arts. Ook zijn er meldingen gemaakt over vergeten werkzaamheden, mede veroorzaakt door drukte. Voorbeelden hiervan zijn het niet verwerken van de mail uit de overdracht, afwijkend lab en overdracht van eigen huisarts. Dit punt is besproken in de kwaliteitsraad en inmiddels wordt er door de huisartsen gewerkt met een digitale achterwacht die vanuit huis kan bijspringen in geval van drukte.
De meeste meldingen hebben betrekking op de samenwerking in de keten. Voorbeelden zijn patiënten die de receptie van het ziekenhuis bellen en dan (onbedoeld) met de huisartsenpost worden doorverbonden. Ook een gebrekkige overdracht vanuit het ziekenhuis leidt tot incidenten. Mensen met een complicatie na een operatie komen eerst bij de huisartsenpost terecht en het zoeken naar de juiste plek in het ziekenhuis is vervolgens een moeizaam en tijdrovend traject. Aan verbeteringen wordt gewerkt.

“Via deze weg wil ik het team dat met kerst heeft gewerkt hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid. Daar waar de spoeddienst van tandartsen geen verantwoordelijkheid nam en keer op keer mijn toestand compleet negeerde, probeerde het HAP-team mij gedurende alle kerstdagen te ondersteunen daar waar mogelijk. Een pluim voor de goede zorg en een fijne jaarwisseling toegewenst!

Onderzoek naar calamiteiten en ernstige incidenten

Het leek wel alsof er in 2022 – na een rustige periode van twee jaar – een inhaalslag gemaakt moest worden. Er zijn in 2022 namelijk in totaal 10 ernstige incidenten/calamiteiten in multidisciplinair verband onderzocht, waarvan twee in samenwerking met andere zorgpartijen. Van deze 10 ernstige incidenten is er één bij de inspectie gemeld.
Positief is dat de verschillende zorgpartijen elkaar steeds beter weten te vinden. Zo hebben we in 2022 als huisartsenpost samengewerkt aan onderzoeken met Sensire, ambulancezorg en de huisartsenpost in Zutphen. Twee meldingen komen vanuit de huisartsenpraktijk. Dit zijn meldingen van huisartsen waarvan de patiënt de huisartsenpost heeft bezocht. Het incident dat de meeste impact heeft gehad was een suïcide die in het trappenhuis heeft plaatsgevonden.

De volgende personen maken deel uit van de onderzoeksteams

Huisartsen: Ruben Bulten, Eric Assink en Ineke Bruin
Triagisten: Emmy Barink, Tessa Dekkers, Monique Kempers en Yvonne Zwienink
Klachtenbemiddelaars: Els Bouw, Herma Koster en Betty Weerdesteijn
Vertrouwenspersoon: Dick Koster en Ineke Bruin
Staffunctionaris Kwaliteit & Veiligheid: Erna Ruiter

Klachten

Ook wat betreft het aantal klachten lijkt de term ‘inhaalslag’ van toepassing. Zo zijn er in totaal 48 meldingen gedaan. De meeste klachten hebben betrekking op bejegening en communicatie, gevolgd door medisch/zorginhoudelijke meldingen.
Van deze 48 meldingen is één een verbetersuggestie en een andere als compliment bedoeld.

Ook in 2022 zijn er geen klachten over de ketenzorg gemeld. Hoewel die mogelijkheid wel bestaat wordt er (nog steeds) geen gebruik van gemaakt. De aanname is dat wanneer er klachten zijn, deze bij de betreffende huisartsenpraktijk worden neergelegd.

“Het was een heel fijn telefoongesprek, waarin alle vragen tot volle tevredenheid werden beantwoord. Jammer dat het terugbellen erg lang duurde, maar ik weet ook dat er meer patiënten zijn.”

“Na een ongelukje tijdens het klussen ben ik hier heel snel en vakkundig geholpen. Medewerkers waren zeer vriendelijk en bereid al mijn vragen te beantwoorden.”

Verrichtingen huisartsenpost

Consult

2019

2020

2021

2022

Visite

2019

2020

2021

2022

Telefonisch consult

2019

2020

2021

2022

Totaal

2019

2020

2021

2022

Prestaties huisartsenpost

Autorisatie

 • 2019 87% 87%
 • 2020 89% 89%
 • 2021 91% 91%
 • 2022 92% 92%

92% van de telefonische consulten is binnen een uur geautoriseerd.De norm =90%

U2-visites

 • 2019 83% 83%
 • 2020 84% 84%
 • 2021 76% 76%
 • 2022 80% 80%

Bij 80%  van de U2-visites is de huisarts binnen een uur ter plekke. De norm = 90% 

U2-consulten

 • 2019 90% 90%
 • 2020 93% 93%
 • 2021 82% 82%
 • 2022 90% 90%

Bij 90%  van alle consulten met urgentie U2 is de huisarts binnen een uur met de behandeling gestart. De norm = 100%

Spoed en reguliere lijn HAP

Reguliere lijn

 • 2019 62% 62%
 • 2020 57% 57%
 • 2021 63% 63%
 • 2022 61% 61%

61% van de telefoontjes wordt binnen 2 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 75%

Reguliere lijn

 • 2019 94% 94%
 • 2020 65% 65%
 • 2021 91% 91%
 • 2022 93% 93%

93% van de telefoontjes wordt binnen 10 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 98%

Spoedlijn

 • 2019 95% 95%
 • 2020 94% 94%
 • 2021 95% 95%
 • 2022 95% 95%

95% van de spoedtelefoontjes worden binnen de 30 seconden opgenomen. De norm = 98%

Toelichting

Normen
Inmiddels heeft branchevereniging InEen een project gestart voor het herijken van de branchenormen. Hierbij is de ontwikkelaar van ons HAP-dashboard aangehaakt om mee te denken. Voornamelijk over de expliciete berekening van een aantal branchenormen. Zodra vanuit dit project nieuwe bereikbaarheidsnormen ontstaan, zullen wij die gaan hanteren.

Telefonische respons
Ondanks het personeelstekort onder triagisten en het daardoor soms niet ingevuld zijn van alle diensten, is te zien dat de wachttijd aan de telefoon al jaren stabiel is.

Tijdigheid van de hulpverlening
De tijdigheid van de hulpverlening is al jaren stabiel voor eigenlijk alle urgenties. Voor 2022 stond op de planning om de urgenties van onze regio te benchmarken aan andere regio’s met een groot verzorgingsgebied om te kijken waar de verschillen lagen. Dit benchmarken is uitgesteld tot 2023 vanwege de capaciteit die andere grote projecten nu vragen.

Autorisatie
De enorme verbetering in autorisatietijd die in 2021 is ingezet na het invoeren van nieuwe software op de HAP (Topicus HAP) wordt voortgezet in 2022. 92% van alle consulten wordt binnen een uur geautoriseerd en 98% binnen twee uur. Omdat de triagisten een grote verantwoordelijkheid hebben aan de telefoon en een huisarts een groot deel van de contacten pas achteraf autoriseert, vinden wij het behalen van de autorisatietijden erg belangrijk.

“Netjes ter woord gestaan. Wat ik erg prettig vond is dat er goed geluisterd wordt naar het verhaal en dat daar vervolgens een maatwerk-antwoord op komt in plaats van een standaard-antwoord. Ondanks dat het duidelijk druk was, werd er voldoende ruimte en tijd gemaakt om mee te denken en te zoeken naar een oplossing.”

Kwaliteitsraad

In de loop van 2022 is de Kwaliteitsraad in toenemende mate onafhankelijk gaan functioneren. Dit komt de effectiviteit ten goede. In 2022 heeft de kwaliteitsraad advies uitgebracht over de positie van de regiearts, de inzet van de (digitale)achterwacht, de autonomie van de Spreekuur ondersteunende Huisarts en de (ruimere) planning van consulten in de agenda van de huisarts.
Uit onderzoek naar verschillende calamiteiten en ernstige incidenten (ook landelijk) komt opvallend naar voren dat het overleg tussen huisarts en triagist een cruciale en kwetsbare factor vormt. Het is dan ook niet voor niets dat de Kwaliteitsraad heeft aangegeven dat er qua overleg en samenwerking op de werkvloer nog winst te behalen is en ziet hierbij een verbeterslag door de inzet van een vaste groep huisartsen die als regiearts worden ingezet.

De leden van de Kwaliteitsraad

Huisartsen: Ruben Bulten (vz), Sietske Bulten, Mohammed Kibria
Triagisten: Janine Stroomer, Suzanne Groenen, Tessa Dekkers
Chauffeur: Peter Renner