Terugblik raad van bestuur

In de tweede helft van 2022 zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van het beleidsplan 2023-2028. Onze input hiervoor waren de beleidsdagen die in mei en juni hebben plaatsgevonden. Deze dagen waren zeer geslaagd. De sfeer was goed en er zijn veel onderwerpen besproken en verkend. Met deze bagage kunnen we als HZOIJ weer een mooie volgende stap maken.

Voor de Zorgacademie hebben we een nieuwe koers uitgezet. Deze heeft in de verslagperiode geleid tot de aanschaf van een nieuw softwaresysteem. Dit systeem past in onze ambitie om andere manieren van bijscholen aan te bieden aan de professionals in de regio. De Ruimzichtdagen per beroepsgroep, waarin ontmoeten een belangrijke functie heeft, blijven bestaan en worden teruggeschroefd in frequentie. Daarnaast gaan we e-learnings aanbieden, leren van casuïstiek en scholingen inkopen bij gecertificeerde instituten. Op die manier denken we in een veranderde behoefte te kunnen voorzien en bovendien de medewerkers van de Zorgacademie niet te overvragen.

Het secretariaat (bestaande uit 4 medewerkers) is gereorganiseerd onder leiding van de bestuurssecretaris. We hebben taken herschikt en daarmee mensen beter in hun kracht gezet.

We hebben een protocol perscontacten vastgesteld en gedeeld binnen HZOIJ en met het crisisteam. Doel is om de communicatie met de media professioneler te laten verlopen en de maximaal mogelijke invloed uit te oefenen.

De cliëntenraad voor de huisartsenpost is officieel geïnstalleerd. De CR bestaat uit 2 inwoners van de regio: Theo Slutter en Anny Wubbels. Zij hebben een formele taak en kunnen daarnaast geraadpleegd worden voor allerhande vragen van HZOIJ waarbij het patiëntenperspectief nodig of gewenst is. Zie cliëntenraad.

De samenwerking met de personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een duidelijke vorm en structuur gekregen. We hebben vier overlegvergaderingen per jaar en spreken dan over allerhande zaken die de arbeidsomstandigheden en het personeel betreffen.

De onderhandelingen met Menzis over de ketenzorg, de huisartsenpost en de innovatieve projecten verliep deze keer stroever dan anders. Ondanks een grondige voorbereiding van onze kant en sterke argumenten, hebben we niet alles binnengehaald wat we wilden. Wij betreuren dit, want we waarderen aan Menzis de houding die zij ten toon spreiden ten aanzien van preventie.
Gevolgen van het onderhandelingsresultaat is dat we de kaderarts ouderenzorg uit eigen zak moeten financieren, evenals de prijsstijging in de diabeteszorg. Dat de podotherapeuten vanaf 2023 een rechtstreekse betaalrelatie met Menzis krijgen juichen wij toe. Het aantal administratieve handelingen wordt daarmee teruggebracht. Uiteindelijk hebben we een prijsindexatie kunnen doorvoeren aan onderaannemers, zijnde de huisartsen, oogartsen en diëtisten.

Het binden van waarnemers aan de regio is op gang gekomen door de invoering van het VIP-waarnemerschap op de huisartsenpost. Deze waarnemers krijgen een scholingsbudget en voorrang bij het kiezen van de diensten op de HAP, in ruil voor een minimumaantal diensten van 100 uur per jaar. De huisartsenvereniging, zijnde de aandeelhouder van HZOIJ, heeft een mooi promotiefilmpje gemaakt om huisartsen de unieke aspecten van het “dokter in de Achterhoek zij” te laten zien.