Terugblik raad van commissarissen

Het schrijven van een terugblik voor het jaarverslag zorgt altijd voor een moment van reflectie. Tegelijkertijd komt daarmee dit jaar ook het besef dat we in 2022 wederom voor een groot aantal uitdagingen stonden

Zijn we aan het begin van het jaar net een beetje uit de Coronacrisis aan het klimmen, breekt  op 24 februari 2022 de oorlog in Oekraïne uit en daarmee een oorlog in Europa. We belanden vervolgens in een energiecrisis en we krijgen te maken met torenhoge inflatie. Tel daar de klimaatproblematiek bij op samen met de problemen dichter bij ons eigen ‘huis’, zoals de enorme druk op de huisartsenzorg, en je vraagt je af, ‘hoe houden we koers?”     

Het bestuur van de HZOIJ heeft in 2022 samen met de aandeelhouder intensief samengewerkt om medewerkers en huisartsen op vele fronten te faciliteren. Er zijn minder nieuwe projecten opgestart om een pas op de plaats te kunnen maken voor uitwerking van lopende projecten en rekening te houden met de toch al enorm hoge werkdruk. Het bestuur heeft actief ingezet op samenwerkingen op zowel intern, regionaal als landelijk niveau. Samen bereik je meer. Tijdens twee beleidsdagen zijn initiatieven ontplooid en besproken met alle betrokkenen om de lijn voor de toekomst uit te zetten. Ook de rvc is bij een gedeelte van de bijeenkomst aanwezig en heeft ervaren hoe de medewerkers en aanwezige huisartsen met compassie bij willen dragen aan een huisartsenzorg in de regio die kwaliteitsvol, uitvoerbaar, financieel haalbaar en  toekomstbestendig is. De ideeën vormen de basis voor het beleidsplan 2023-2028 waarbij de koers ‘Samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg’  bovenaan staat.

De rvc heeft naast de gebruikelijke vergaderingen ook gesprekken gevoerd met het HV bestuur, diverse medewerkers, de personeelsvertegenwoordiging en de kwaliteitsraad. Het beeld dat naar voren komt is dat de lijn van samenwerking die het bestuur heeft uitgezet, is vertaald naar een organisatie waar mensen zich gehoord en gezien weten. Ondanks de grote uitdagingen houdt HZOIJ goed koers.

Een vrolijk moment om op terug te kijken is het feest in het Amphion theater ter ere van het twintigjarig jubileum van de HAP. Hier is  lang naar uitgekeken, hetgeen te merken is aan de vele voetjes die van de vloer gaan .

Ook in 2023 hebben we elkaar nodig.. HZOIJ blijft zich inspannen om vanuit ieders eigen rol, taak en verantwoordelijkheid de huisartsenzorg in onze regio te continueren en verder te ontwikkelen.

De rvc wenst daarom onze rvb en alle medewerkers en huisartsen, nu én in de komende tijd, al het goede en nodige toe om de ongekende uitdagingen met elkaar aan te kunnen gaan.

  1. Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt conform de Governancecode Zorg toezicht op de raad van bestuur van Huisartsenzorg Oude IJssel.

Zoals de Governancecode aangeeft bewaakt de raad van commissarissen:

  • De realisatie van de doelstellingen van de organisatie;
  • De strategie en de risico’s verbonden aan activiteiten van de organisatie;
  • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder kwaliteit en veiligheid;
  • De financiële verslaglegging;
  • De naleving van wet- en regelgeving;
  • Het uitvoering geven aan het zijn van een ‘organisatie met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid’.
  1. Wat heeft de rvc gedaan in 2022?

De raad van commissarissen bestaat in 2022 uit vier personen met verschillende achtergronden. We zijn in 2022 zes maal bijeen geweest in een reguliere vergadering, waarvan twee maal in aanwezigheid van de aandeelhouder. Daarnaast is de  rvc  aanwezig geweest bij een algemene ledenvergadering van de huisartsen, bij een vergadering van de personeelsvertegenwoordiging, bij een gedeelte van een Beleidsdagenbijeenkomst, en heeft de rvc afzonderlijke gesprekken met medewerkers gevoerd. Ook is er overleg geweest via e-mailverkeer, kwamen de diverse commissies bijeen, was er regelmatig tussentijds contact tussen de voorzitter van de rvc en het bestuur. Ook is er informeel overleg geweest tussen de voorzitters van de rvc en het HV bestuur. In november 2022 is er een zelfevaluatie van de rvc geweest. Dit jaar  een evaluatie zonder een externe begeleider..

De rvc ziet toe op de besturing van de organisatie via dialoog met de raad van bestuur over onder andere de management- en kwartaalrapportages, de begroting en het jaar- en strategisch plan. De leden van de rvc volgen de actuele ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en specifiek op het gebied van de huisartsenzorg.

De leden van de rvc zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

Bart Schudel bezoekt namens de rvc regelmatig de kwaliteitsraad. Hij adviseert en ondersteunt de rvc om het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid adequaat uit te voeren.

De renumeratiecommissie bestaat formeel uit Helene Smit (voorzitter) en Annemieke Traag van de rvc. Deze commissie doet voorstellen voor de bezoldiging van de rvb. In 2022 is de remuneratiecommissie een aantal keer fysiek bijeen geweest.

Namens de rvc,
Helene Smit, voorzitter

helene-smit