Jaarverslag 2023

Het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt staat centraal. Daar ligt onze kracht.
Inwoners in de regio 146.015

inwoners
in de regio

Praktijkhoudend huisartsen

praktijkhoudend
huisartsen

Huisartsenpraktijken

huisartsen-
praktijken

Waarnemend huisartsen

waarnemend
huisartsen

POH-GGZ

poh-ggz

triagisten

triagisten

baliemedewerkers

baliemedewerkers

Kantoormedewerkers (22 fte)

kantoormedewerkers

Terugblik cliëntenraad

HZOIJ hecht grote waarde aan de mening en inspraak van patiënten. Deze zetten we in om onze kwaliteit te verbeteren en om de toegang tot de huisartsenzorg goed aan te laten sluiten bij de doelgroep. Daartoe is er sinds 2021 een cliëntenraad ingesteld. De leden vertellen graag meer over hun activiteiten in 2023.

Onze highlights van 2023

Karen-Pijnenburg-en-Richard-Linders-blikken-terug-2020-small

Vrij roosteren
huisartsenpost

Als eerste huisartsenpost van Nederland maakten onze huisartsen in 2023 zelf én samen een dekkend rooster voor de avond-, nacht- en weekenduren, door middel van ‘vrij roosteren’ met de Waarneemapp. Deze manier heeft als voordeel dat huisartsen meer regie hebben over hun dienstrooster op de huisartsenpost.

Huisarts Guido Kranenburg voor het praktijkpand in Ulft

Nieuwe praktijkhouder
in beeld

HZOIJ ondersteunt en adviseert startende huisartsen richting het praktijkhouderschap. We vroegen nieuwe praktijkhouder Guido Kranenburg naar zijn beweegredenen en ervaringen rondom zijn recente praktijkovername in Ulft. Het jaar 2023 stond in het teken van voorbereidingen treffen. Hoe heeft hij dit aangepakt, en hoe bevalt het nu ná de overname?

Het vak triagist

De triagist is degene die je aan de lijn krijgt als je de huisartsenpost belt. Dit is een goed opgeleide professional die als belangrijkste taak heeft om de urgentie van de vraag in te schatten en de juiste hulp in te schakelen. In veel gevallen geeft de triagist ook zelfzorgadviezen. Om triagist te kunnen worden dien je in het bezit te zijn van een MBO-4 diploma, zoals bijvoorbeeld doktersassistent of verpleegkundige.

In het voorjaar van 2023 hebben wij met succes nieuwe triagisten geworven. We hebben hiervoor een open dag en nieuwe wervingsfilms ingezet.

Richard Linders blikt
terug

In 2023 kondigde Richard Linders aan dat, gezien zijn leeftijd, het tijd was het stokje over te dragen aan een nieuwe medisch bestuurder in het daaropvolgende jaar.

Hoe kijkt hij terug op de afgelopen 6 jaar bij HZOIJ, waar is hij trots op en wat wil hij meegeven voor de toekomst? Richard blikt terug op zijn tijd als medisch bestuurder met collega-bestuurder Karen Pijnenburg.

Meer tijd voor de patiënt

Aan de onderhandelingstafel van het Integraal Zorgakkoord heeft de Landelijke Huisartsenvereniging bedongen dat zij meer tijd voor de patiënt krijgen. Dit heeft geresulteerd in het MTVP-programma MTVP. Onze aangesloten huisartsenpraktijken kiezen met welke interventies ze aan de slag willen gaan en HZOIJ faciliteert deze vervolgens. 

Ouderenzorg

De organisatie van ouderenzorg brengt zowel op landelijk- als regionaal niveau steeds grotere uitdagingen met zich mee. De druk op de huisartsenzorg neemt toe en de zorgvraag rondom de (kwetsbare) oudere wordt steeds complexer. In de regio Oude IJssel werken we er proactief aan om kwetsbare ouderen in beeld te brengen en tijdig passende zorg in te zetten. Hiervoor is de samenwerking met een multidisciplinair team van essentieel belang. Daaraan nemen deel de huisarts, POH-O, SO, wijkverpleegkundige en sociaal team. Een goede samenwerking vraagt om samenwerkingsafspraken, afstemming in taken en verantwoordelijkheden en het borgen daarvan. Dit in goede relatie met onze samenwerkingspartners in de regio aansluitend bij regionale- en landelijke ontwikkelingen en ondersteund door passende scholing.

In 2023 hebben wij een uitvraag gedaan bij onze aangesloten huisartsenpraktijken, om op te halen hoe zij door ons gefaciliteerd willen worden. Binnen deze uitvraag werden ook vragen gesteld gericht op welke regionale afstemming er dient te komen met onze netwerkpartners, om de zorg toekomstbestendig en in goede samenwerking te organiseren.

Expertiseteam longzorg

Naast het expertiseteam diabetes, is er ook een expertiseteam longzorg opgezet. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Doel van het expertiseteam is het ontlasten van de huisarts in deze complexe zorg door het geven van een behandeladvies. Het expertiseteam longzorg houdt 1x per maand spreekuur en bestaat uit de kaderhuisarts longzorg, de longverpleegkundige van HZOIJ en een longarts van het ziekenhuis. Naast een gesprek en een inhalatieinstructie wordt ook een longfunctietest afgenomen.

De huisarts ontvangt het advies en kan daarmee in 80% van de gevallen zelf verder met de behandeling. Er is geen verwijzing naar de longarts nodig en de patiënt hoeft zijn eigen risico niet aan te spreken.

Karen-Pijnenburg-en-Richard-Linders-blikken-terug-2020-small

Dorien Cohen Stuart te gast in Huisarts Podcast

Dorien Cohen Stuart, kaderhuisarts GGZ bij HZOIJ, was te gast in de ‘Huisarts Podcast’. In deze podcastserie voor en door huisartsen wordt in een aantal afleveringen de veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg besproken, ofwel ‘De Nieuwe GGZ’. Zij geeft in deze aflevering samen met een collega elders uit het land voorbeelden die zij tegenkomen in de regio.

Meer over De Nieuwe GGZ hoor je in deze impressie van de regionale bijeenkomst over het Ecosysteem Mentale Gezondheid (GEM) in Doetinchem.

Huisarts Guido Kranenburg voor het praktijkpand in Ulft

Onze crisisorganisatie

Het crisisplan en crisisteam van HZOIJ: onze aangesloten huisartsenpraktijken ons zijn er vooral bekend mee geworden door de Covid-19 pandemie. Maar waarvoor dient het crisisplan nog meer? En wat doet het crisisteam wanneer er geen crisis is?

Hierover zijn we in gesprek geweest met Ton Bresser, coördinator Crisisbeheersing en OTO (Opleiden – Trainen – Oefenen) voor HZOIJ.

Scholingsavond HZOIJ

Zorgacademie in 2023

Met de Zorgacademie hebben we in 2023 flinke stappen gemaakt. We hebben een nieuw scholingsplatform in gebruik genomen. Een groot voordeel van dit platform is dat de Zorgacademie nu haar eigen website heeft met een bijbehorende app. Het inschrijfproces, de communicatie rondom scholingen en de accreditatie verloopt efficiënter, waardoor het organisatieproces minder tijd in beslag neemt. Voor de deelnemers aan de scholingen biedt het platform een klantvriendelijk portaal waar alle informatie over de scholingen goed en duidelijk te vinden is. Het aantal aanmeldingen voor onze scholingen is tevens toegenomen.

In 2023 is er afvaardiging van praktijkmanagers toegevoegd aan de werkgroepen deskundigheidsbevordering van de Zorgacademie. We willen jaarlijks twee evenementen organiseren voor deze doelgroep.

Omdat we met leren ook willen inspireren, zijn er nieuwe locaties gevonden om de scholingen te geven. Hier zijn wij en onze deelnemers erg tevreden over.

De Zorgacademie heeft in 2023 in totaal 50 scholingen georganiseerd en gefaciliteerd. Bij onze scholingen betrekken wij graag inhoudsdeskundigen uit het vakgebied. Een voorbeeld hiervan zijn de goed bezochte scholingsavonden voor doktersassistenten over dermatologie.

Karen-Pijnenburg-en-Richard-Linders-blikken-terug-2020-small

Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis is bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis aan de A18. HZOIJ is daar nauw bij betrokken omdat de huisartsenpost een plaats krijg in de nieuwbouw, en meer specifiek op het spoedplein.  We kijken erg uit naar deze intensievere samenwerking.

We gaan gezamenlijk met de spoedeisende hulp gebruik maken van diverse faciliteiten, zoals de wachtkamer, de ontvangstbalie en het restaurant. De kamers die de huisartsenpost overdag niet gebruikt worden zijn beschikbar voor medewerkers van het ziekenhuis.

Ook is een zorgcoördinatiecentrum voorzien. Dit is een voorziening die ervoor moet zorgen dat de patiënt die acuut hulp nodig heeft direct op de juiste plek komt. Daarnaast zal dit centrum zorgen voor de juiste vervolgzorg, zoals bijvoorbeeld een bed in het verpleeghuis.

Huisarts Guido Kranenburg voor het praktijkpand in Ulft

IZA regioplan voor gezonde Achterhoekers

De zorg in de Achterhoek staat onder druk. Meer mensen hebben zorg nodig, bijvoorbeeld omdat we ouder worden. Tegelijkertijd zijn er niet genoeg mensen om al die zorg te bieden. Als we doorgaan op dezelfde voet, loopt de zorg vast.

Door goed samen te werken, willen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis de gezondheid van Achterhoekers stimuleren en de zorg slimmer organiseren. In het onlangs gepubliceerde regioplan is de basis gelegd voor deze samenwerking, die verder borduurt op al bestaande samenwerkingen en inwoners nog meer betrekt.

Er vier thema’s in het regioplan opgenomen: gezond leven en preventie, veerkrachtig ouder worden, mentaal gezond en prettig werken in Zorg & Welzijn.

Onze kwaliteit

Passie-award-uitreiking-2020

Kwaliteitskeurmerk NPA
Eind november heeft de huisartsenpostbezoek gehad van twee auditoren van NHG-Praktijkaccreditering (NPA). HZOIJ heeft daarmee de keuze gemaakt voor de certificeerder waar de meeste praktijken in de regio bij zijn aangesloten. Zodoende zijn we weer een stapje dichterbij samenhang. De resultaten zijn positief en inmiddels hebben we het certificaat ontvangen. Met name de betrokkenheid, open sfeer en pro-activiteit viel op.

Onze kerncijfers

Het percentage huisartsenpraktijken dat deelneemt aan de zorgprogramma’s 

Verrichtingen huisartsenpost

Consult

2021

2022

2023

Visite

2021

2022

2023

Telefonisch consult

2021

2022

2023

Totaal

2021

2022

2023

Prestaties huisartsenpost

Autorisatie

 • 2021 91% 91%
 • 2022 92% 92%
 • 2023 92% 92%

92% van de telefonische consulten is binnen een uur geautoriseerd.De norm =90%

U2-visites

 • 2021 76% 76%
 • 2022 80% 80%
 • 2023 84% 84%

Bij 84%  van de U2-visites is de huisarts binnen een uur ter plekke. De norm = 90% 

U2-consulten

 • 2021 82% 82%
 • 2022 90% 90%
 • 2023 72% 72%

Bij 72%  van alle consulten met urgentie U2 is de huisarts binnen een uur met de behandeling gestart. De norm = 100%

Spoed- en reguliere lijn huisartsenpost

Reguliere lijn

 • 2021 63% 63%
 • 2022 61% 61%
 • 2023 65% 65%

65% van de telefoontjes wordt binnen 2 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 75%

Reguliere lijn

 • 2021 91% 91%
 • 2022 93% 93%
 • 2023 93% 93%

93% van de telefoontjes wordt binnen 10 minuten door de triagist opgenomen. De norm = 98%

Spoedlijn

 • 2021 95% 95%
 • 2022 95% 95%
 • 2023 95% 95%

95% van de spoedtelefoontjes worden binnen de 30 seconden opgenomen. De norm = 98%

Zelftriage op de huisartsenpost

Al jaren werken wij op onze huisartsenpost met de zelftriage van ‘Moet ik naar de dokter’ (MINDD). Deze is geïntegreerd in onze website, en sinds medio 2022 ook in onze telefonie.  De integratie met de telefonie heeft geleid tot een flinke toename van het aantal zelftriages per maand in 2023 (zie hiernaast). 

In het najaar van 2023 zijn de website en telefonie van van de huisartsenpost nog verder uitgebreid, en bevatten nu nog meer mogelijkheden voor de bezoeker:

1. Ik denk dat ik een dokter nodig heb → MINDD zelftriage
2. Ik heb medisch advies nodig → thuisarts.nl
3. Spoedherhaalrecept → rechtstreeks naar de apotheek

Ziekteverzuim 2023

6,8%

Huisartsenzorg Oude IJssel
(volledige organisatie)
bron: VerzuimXpert

7,4%

CBS: Landelijk gemiddelde
sector gezondheids- en welzijnszorg

Arts-op-zak-logo-2021

Aantal gebruikers:

Arts op zak app

Met de (gratis) Arts op zak app, ontwikkeld door HZOIJ, kun je als patiënt eenvoudig en veilig online je zorgzaken regelen bij je eigen huisarts. Zo is er 24 uur per dag toegang tot het medicatieoverzicht en kun je je medisch dossier inzien. Afhankelijk van de mogelijkheden van de huisarts, kun je ook herhaalmedicatie bestellen, afspraken maken en vragen stellen. 

Bij veel inwoners van in de regio Oude IJssel staat de Arts op zak app op hun smartphone. In 2023 bleek dit aantal nog steeds groeiende te zijn; zo was het aantal gebruikers in 2022 nog 24.544, en nu 32.582. 

Tweederde van de aangesloten praktijken maakt gebruikt van de Arts op zak app; éénderde van de MedGemak app. De apps samen hebben een bereik van 33% van de 147.000 inwoners in onze regio. Daarnaast hebben huisartsen ook nog een patiëntenportaal via hun praktijkwebsites.