Terugblik raad van commissarissen

De raad van commissarissen (rvc) houdt conform de Governancecode Zorg 2022 toezicht op de raad van bestuur van HZOIJ. De rvc bestaat per 31 december 2023 uit 4 leden. De leden zijn afkomstig uit verschillende vakgebieden en hebben een geschikte combinatie van competenties.

Rvc-leden en hun nevenfuncties

In 2023 loopt de eerste benoemingstermijn van Bart Schudel af. Hij is als (voormalig) huisarts en bestuurder van grote waarde voor de inhoudelijke dialoog met de rvc, de rvb en het bestuur van de huisartsenvereniging. Hij is unaniem herbenoemd voor een periode van 4 jaar. Bart bezoekt namens de rvc regelmatig de kwaliteitsraad. Hij adviseert en ondersteunt de rvc om het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid adequaat uit te voeren.

De remuneratiecommissie bestaat formeel uit Helene Smit (voorzitter) en Annemieke Traag. Zij voeren de gesprekken over prestaties, beloningen, selectie en benoeming van bestuursleden. Echter, de gehele rvc wordt betrokken bij relevante onderwerpen en adviseert gevraagd en ongevraagd hierover.

De financiële commissie wordt gevormd door Julius Ypma. Hij bespreekt samen met de rvb en de accountant de financiële stukken en adviseert de rvc over de duiding van de financiële gegevens. De leden van de rvc zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg. Zij ontvangen een toelage behorend bij klasseindeling II van de WNT.

Onderwerpen in 2023

In 2023 is in de vergaderingen aandacht besteed aan onderwerpen die vanuit de rol van toezichthouder aan de orde komen, zoals personeel en organisatie, financiële rapportages, risicoanalyses, periodieke rapportages, strategie, IT-strategie en -beveiliging. De rvc vervult naast de rol van toezichthouder ook de rol van werkgever voor de bestuurders.

Halverwege 2023 geeft medisch bestuurder Richard Linders te kennen dat hij in 2024 wilde stoppen in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De rvc heeft veel aandacht besteed aan het proces om de continuïteit van de rvb te borgen. De remuneratiecommissie onder leiding van de voorzitter van de rvc, heeft een wervingsprocedure opgestart in overleg met de rvb en de aandeelhouder. Deze selectieprocedure is aan het einde van 2023 succesvol afgerond. Joost Siegelaar, huisarts in Apeldoorn, zal per 1 mei 2024 in dienst treden als medisch bestuurder voor 12 uur per week.

Vergaderingen rvc in 2023

  • 14 februari | rvc, rvb en bestuur huisartsenvereniging
  • 9 mei | rvc en rvb
  • 6 juni | ava
  • 8 juni | rvc en rvb – extra bijeenkomst over continuiteit rvb
  • 2 september | rvc en rvb
  • 10 oktober | ava
  • 14 november | rvc en rvb – zelfevaluatie

Naast de reguliere vergaderingen is de remuneratiecommissie diverse malen bijeen gekomen in verband met de wervingsprocedure voor een medisch bestuurder. Tevens heeft de voorzitter van de rvc deelgenomen aan de kerstbijeenkomst voor medewerkers.

In het Beleidsplan 2023-2028 ‘Samen bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg’ zijn diverse thema’s opgenomen. Tijdens de vergaderingen en via de halfjaarlijkse rapportages komen deze thema’s aan bod. Er worden vele stappen gezet door de organisatie om de huisartsen in de regio te ontzorgen. Het voert te ver om deze hier allemaal te benoemen. Eentje springt er echt uit en de rvc spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de rvb lef heeft getoond. Via een nieuw roostersysteem is het mogelijk voor huisartsen op de huisartsenpost om ‘vrij’ te roosteren. Door de toegankelijkheid van het systeem neemt dit veel druk en zorgen weg bij betrokkenen. Een mooi voorbeeld van samenwerking en bouwen aan toekomstbestendige huisartsenzorg!

Helene Smit,
voorzitter raad van commissarissen

helene-smit