Meer tijd voor de patiënt

Aan de onderhandelingstafel van het Integraal Zorgakkoord heeft de Landelijke Huisartsenvereniging bedongen dat zij meer tijd voor de patiënt zouden krijgen. Dit heeft geresulteerd in een apart programma met extra gelden voor zowel de huisartsenpraktijken als de regionale huisartsenorganisaties voor de periode 2023-2025: ‘Meer Tijd voor de Patiënt’ (MTVP). 

Huisartsen worden geacht steeds meer taken op zich te nemen. Er is sprake van een sterk groeiende zorgvraag door een groeiende en vergrijzende patiëntenpopulatie en een verdere verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. In de spreekkamer zien huisartsen steeds meer kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag die meer tijd en aandacht nodig hebben.

Om de huisartsenzorg toekomst bestendig te houden is (MTVP) essentieel. De kerngedachte hierachter is dat langere consulten (van minimaal 15 minuten) zorgprofessionals in staat stellen om beter door te vragen, betere diagnoses te stellen en beter te kunnen doorverwijzen. Hierdoor komt er meer ruimte voor persoonsgerichte zorg en het komen tot de kern van de zorgvraag van patiënten. Dit zal leiden tot minder terugkeerconsulten voor de praktijk tot gevolg, maar ook minder doorverwijzingen naar de tweede lijn (volgens IZA). Ook kan betere vervolgzorg in andere domeinen worden ingericht. Daarnaast heeft MTVP effect op het werkplezier van de medewerkers en draagt zo ook bij aan het behouden van personeel.

 

Regioplan

HZOIJ is per 1 april 2023 van start gaan met het programma MTVP voor de eerste 25% van de inwoners in de regio. Er is een regioplan opgesteld vanuit de landelijke leidraad en een concreet plan gemaakt voor het invoeren van MTVP binnen onze regio. De interventies in het regioplan zijn passend bij de ontwikkelingen in de regio en uitganspunten van MTVP.

Ondersteuning HZOIJ

De aangesloten huisartsenpraktijken kiezen met welke interventies ze aan de slag willen gaan en HZOIJ faciliteert dit. Bij de start heeft een medewerker van HZOIJ met de huisartsenpraktijk besproken waar de verbeterwensen en -mogelijkheden liggen. Er is een keuze gemaakt uit de beschikbare interventies en besproken wat ervoor nodig is om deze in te kunnen zetten. Op basis van dit gesprek heeft iedere praktijk een eigen praktijkplan MTVP geschreven.
HZOIJ ondersteunt tevens bij het inrichten van een lerende omgeving en intervisie tussen praktijken. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de reeds bestaande en geplande scholingsdagen. De zorgverzekeraar heeft de taak om de doelstellingen van MTVP te monitoren.

 

Deelname en gekozen interventies

Er werd door 42 van de 45 praktijken deelgenomen aan MTVP (93%). Praktijken konden uit verschillende interventies kiezen die door HZOIJ werden gefaciliteerd.

De gekozen interventies:

  • 27 praktijken kozen voor Lean werken
  • 22 praktijken kozen voor Positieve Gezondheid
  • 20 praktijken kozen voor Anders triëren
  • 19 praktijken kozen voor Somatisch onverklaarbare Lichamelijke klachten (SOLK)

De scholingen werden door de Zorgacademie georganiseerd.