Ons verhaal

Huisartsenzorg Oude IJssel is in 2001 door huisartsen opgezet om de huisartsendiensten in de avond-, nacht- en weekenduren te organiseren. Daarmee is de huisartsenpost ontstaan. Vanaf 2009 zijn dochterondernemingen Diabeteszorg, Longzorg, Hart&Vaatzorg opgericht om de ketensamenwerking voor deze chronische ziekten op te zetten en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2014 is Innovatie in Zorg opgericht waarbinnen we vernieuwingen in de zorg en waar we samen met onze collega zorgprofessionals in de regio netwerken vormen rondom kwetsbare ouderen, mensen met psychische klachten en mensen die palliatieve zorg en ondersteuning nodig hebben in de laatste levensfase. Voor de medewerkers van de huisartsenpraktijken, de huisartsenpost en het ondersteunend bureau organiseren wij diverse scholingen en trainingen binnen onze Zorgacademie.

Huisartsenzorg Oude IJssel is uitgegroeid tot een organisatie waar 45 professionals (22 fte) werken. Wij ondersteunen alle 45 huisartsenpraktijken in onze regio. Daar werken ongeveer 67 praktijkhoudend huisartsen die ondersteund worden door huisartsen in dienstverband, waarnemend huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, managers en doktersassistenten. De betrokkenheid van deze collega’s bij onze organisatie is hoog en dat koesteren we.

Jaarverslag 2022

In de media lezen we steeds vaker berichten van huisartsen die het vak verlaten, die de werkdruk te hoog vinden of die mopperen dat zij alles moeten oplossen. Dit is geen goede PR voor het mooiste vak dat er is. In de regio Oude IJssel werken de huisartsen met veel passie om de beste zorg aan hun patiënten te bieden. Ze doen dit in nauwe samenwerking met hun eigen team. Als HZOIJ ondersteunen we dit team waar we kunnen. Daarmee willen we bereiken dat de huisartsen en hun medewerkers met veel plezier werken. In ons jaarverslag 2022 lees je meer over onze activiteiten en resultaten.

Raad van bestuur
Karen Pijnenburg en Richard Linders

Onze medewerkers

Nieuwsgierig naar de medewerkers van Huisartsenzorg Oude IJssel?

Raad van bestuur en commissarissen Huisartsenzorg Oude IJssel

v.l.n.r. Julius Ypma, Karen Pijnenburg, Joost Siegelaar, Annemiek Traag, Bart Schudel, Helene Smit

Bestuur en toezicht

Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. (HZOIJ) kent een bestuurlijk orgaan, de raad van bestuur, ook wel dagelijks bestuur of statutair bestuur genoemd. Daarnaast heeft HZOIJ ook een toezichthoudend orgaan, de raad van commissarissen.

Raad van bestuur
Het statutair bestuur van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. bestaat uit mevrouw drs. Karen Pijnenburg en de heer Joost Siegelaar.
Zij zijn samen verantwoordelijk voor het besturen van Huisartsenzorg Oude IJssel. De organisatie heeft de volgende dochterondernemingen:

 • Huisartsenpost Oude IJssel B.V.
 • Diabeteszorg Oude IJssel B.V.
 • Longzorg Oude IJssel B.V.
 • Hart- en Vaatzorg Oude IJssel B.V.
 • Zorgacademie Oude IJssel B.V.
 • Innovatie in Zorg Oude IJssel B.V.

Raad van commissarissen
De publiek toegenomen belangstelling voor het toezicht op ondernemingen heeft ervoor gezorgd dat de rol van de raad van commissarissen (rvc)  is veranderd. Het is steeds meer een professionele functie en het vergt een pro-actieve opstelling met een hoge mate van transparantie. De rvc heeft daarom een toezichtvisie opgesteld LINK waarin helder en concreet de specifieke  taken, rollen en verantwoordelijkheden van de rvc voor HZOIJ staan omschreven. Bij de uitvoering van de taken staat voor de rvc centraal:
– het belang van de klant (de huisartsen) en de andere stakeholders,
– de kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers,
– de (financiële) continuïteit en
– de maatschappelijke relevantie van de organisatie.

De raad van commissarissen bestaat uit de volgende leden:

Mevrouw mr. Helene Smit
voorzitter en lid van de remuneratiecommissie
aandachtsgebieden HR- governance- en juridische vraagstukken

De heer drs. Bart Schudel
lid van de rvc en lid van de remuneratiecommissie
aandachtgebieden zorginhoud en governance

Mevrouw dr. Annemieke Traag
lid van de rvc
aandachtsgebied strategisch (politiek) bestuurlijk domein

De heer drs. Julius Ypma
lid van de rvc en lid van de financiële commissie
aandachtsgebieden financieel-economisch en ict

De honorering van de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen is in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT) en valt ruim onder het toegestane maximum. Het honorarium wordt jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De statuten van HZOIJ, de reglementen van de rvb en de rvc en de statuten en het huishoudelijk reglement van de Huisartsenvereniging Oude IJssel ( de aandeelhouder van HZOIJ) bepalen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuursorganen. De organisatie volgt de Governancecode Zorg.  Om deze toezichtvisie goed te kunnen duiden is er een vertaalslag gemaakt naar HZOIJ: Governance in Balans

Nevenfuncties
De leden van rvb en rvc hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun functie voor HZOIJ. Ook is er geen enkele vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de rvb en rvc en de organisatie. Nevenfuncties van rvc en rvb vind u hier>>>.

Nadere informatie
Wilt u meer informatie over bestuur en toezicht binnen HZOIJ? Of wilt u in contact komen met rvb of rvc? Neem dan contact op met onze met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@hzoij.nl of 085-4854014.

Werken bij ons

Werken in de regio Oude IJssel betekent vooral plezier hebben in het werk en met elkaar. Wij geloven dat werkplezier bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg die wij leveren. Hieronder lees je waar wij nog meer aan werken op personeelsgebied.

Huisartsenvereniging Oude IJssel

De Huisartsenvereniging Oude IJssel behartigt de belangen van haar leden. Dit zijn de praktijkhoudende huisartsen in de regio en de waarnemend huisartsen. Waarnemend huisartsen zijn tegen gereduceerd tarief lid, hebben geen stemrecht maar profiteren wel van de voordelen die het lidmaatschap biedt.

Het bestuur van de Huisartsenvereniging vertegenwoordigt de vereniging, die de enige aandeelhouder is van Huisartsenzorg Oude IJssel B.V. De aandeelhouder heeft een aantal ondersteunende taken belegd bij Huisartsenzorg Oude IJssel. Het betreft de organisatie en coördinatie van:

 • spoedzorg in ANW-uren
 • regionale bij- en nascholingen
 • ketenzorg voor chronische ziekten; diabetes type 2, longzorg, hart- en vaatzorg
 • psychische hulpverlening in de huisartsenpraktijk
 • netwerkzorg aan kwetsbare ouderen
 • organisatie van de palliatieve zorg
 • huisartsen rampen opvang plan

De leden van het bestuur van de huisartsenvereniging worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Ze worden benoemd voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

De secretariële ondersteuning van de huisartsenvereniging wordt verzorgd door Lionne Bergers. De bestuursleden zijn te bereiken via l.bergers@hzoij.nl of op telefoonnummer 085 – 485 4000. 

Heb je interesse om waarnemend huisarts te worden in de regio Oude IJssel (Doetinchem e.o.)?

Het bevalt je uitstekend in onze regio en je hebt interesse om je hier als huisarts te vestigen. Of je wilt jouw mogelijkheden als huisarts in onze regio Oude IJssel ontdekken? 

Clientenraad

Het werkgebied van Huisartsenzorg Oude IJssel

Bestuur en organisatie van HZOIJ hechten grote waarde aan de mening en inspraak van patiënten. Deze zetten we in om onze kwaliteit te verbeteren en om de toegang tot de huisartsenzorg goed aan te laten sluiten bij de doelgroep. Daartoe is er een cliëntenraad ingesteld die vanaf januari 2021 actief is geworden. Wilt u iets vragen of heeft u een advies voor de cliëntenraad, stuur dan een mail naar clientenraad@hzoij.nl .

Leden van de clientenraad

Mijn naam is Theo Slutter ik ben gehuwd en ik woon met mijn vrouw in Doetinchem. We hebben twee kinderen en vier kleinkinderen en genieten van ons pensioen. Veel tijd vul ik in met onder meer vrijwilligerswerk. Ik ben schuldhulpverlener bij Buurtplein en actief op het Metzo College voor de groepen 6/7/8, vakgebied robotica. Via het patiëntenpanel ben ik in contact gekomen met de huisartsenpost om mee te denken in een project vanuit het patiëntperspectief. Met als resultaat dat ik nu deel uit maak van de clientenraad. Doelstelling van de clienten-

raad is om de kwaliteit van de huisartsenzorg te optimaliseren en de toegang tot de huisartsenzorg goed aan te laten sluiten bij de doelgroep, de patiënten.

Ik ben Anny en ik ben VGMK-adviseur bij Louwman. (VGMK staat voor Veiligheid, Gezondheid, Milieu en Kwaliteit). Dat doe ik al ruim 26 jaar, vier dagen in de week met veel passie en plezier. Daarvoor heb ik drie jaar bij ATAG in de planning gewerkt en zeven jaar bij de Koninklijke Luchtmacht als officier en leidinggevende van een depot voor materieel.
Ik ben gelukkig getrouwd en moeder van twee kinderen en bonusmoeder en bonus-oma van vier kinderen van mijn man en we hebben vijf kleinkinderen. Wij wonen in Etten in een prachtig huis, aan de rand van het dorp met een grote tuin, waar ik veel tijd in doorbreng. Wij genieten van alle mooie en leuke dingen in het leven.

 

Het werkgebied van Huisartsenzorg Oude IJssel
Huisartsenzorg Oude IJssel logo
Huisartsenpost - Huisartsenzorg Oude IJssel Spoedeisende klachten

Contactgegevens

Amphionstraat 67
7001 DP Doetinchem
085- 4854000
info@hzoij.nl (dit mailadres is niet voor medische vragen en/of foto's en wordt niet gelezen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten)

Volg ons ook via