Privacyreglement van Huisartsenpost Oude IJssel
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpost

Algemeen
Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet hebben wij als organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft u als patiënt van wie de gegevens zijn, bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er nog een aantal specifieke regels die alleen voor de zorg van toepassing zijn. Deze regels staan o.a. vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Onze huisartsenpost zal diverse persoonsgegevens van u verwerken. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor de financiële afhandeling ervan. Daarnaast kan verwerking ook noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

Uw gegevens worden door de huisartsenpost alleen voor de volgende doeleinden gebruikt:
• voor zorgverlening;
• voor declaratie (uitgevoerd door Huisartsenzorg Oude IJssel);
• voor doelmatig beheer en beleid;
• voor ondersteuning bij klachten, calamiteiten, interne audits en intervisie;
• voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (NIVEL, ROAZ).

De plichten van de huisartsenpost
De huisartsenpost is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die hier verzameld wordt. Zo wordt de informatie over uw contact met de huisartsenpost digitaal bewaard. Daarnaast worden binnenkomende telefoongesprekken opgenomen en tijdelijk (maximaal 2 jaar) bewaard. Dit doen we voor trainingsdoeleinden, maar ook om bij eventuele fouten of klachten de mogelijkheid te hebben de gang van zaken te kunnen onderzoeken. Zo worden deze opnames gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar dit kan ook op een andere manier zoals via onze website of het informatiescherm in onze wachtkamer. Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang en niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

U heeft als patiënt de volgende rechten
• Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u door ons verwerkt worden.• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen
tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard).
• Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
De huisartsenpost is waarnemend voor uw eigen huisarts. Uw huisarts krijgt na een contact met onze huisartsenpost direct bericht over de inhoud van dit contact. Niet wij als huisartsenpost maar uw eigen huisarts is dossierhouder. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, moet u dit dus aan uw eigen huisarts kenbaar maken.
Uw belangen in dit verband kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor.

Toestemming
De medewerkers van de huisartsenpost Oude IJssel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt o.a. in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.
Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer een ernstig gevaar dreigt voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, wanneer nodig mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners, bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts.

Uitwisseling gegevens aan derden
Nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, wisselt uw huisarts via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens uit met onze huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan stuurt de HAP een bericht naar uw eigen huisarts. Zo weet uw huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelende medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpost bij aan medicatieveiligheid. Huisartsenpost Oude IJssel doet regelmatig mee met wetenschappelijk onderzoek in de eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Hierbij kunt u denken aan gegevens over gezondheidsproblemen, de behandeling en de resultaten. Zo worden uw gegevens gedeeld met het NIVEL en ROAZ. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit laten weten via fg@hzoij.nl. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt.

De zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?”

Bij het gebruiken van de zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?” (hierna: App), via onze website vult u bepaalde persoonsgegevens in en laat u bepaalde persoonsgegevens achter. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens, vinden wij het belangrijk dat wij er zorgvuldig mee omgaan.

Bij het gebruiken van de App vult uzelf persoonsgegevens in over uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt en wordt een advies gegeven. De persoonsgegevens die wij via deze dienst van u verwerken zijn:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uitkomst van elke doorlopen triage (urgentie)

Niet in alle gevallen zijn de door u ingevulde gegevens persoonsgegevens. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de App een UID (Unique Identifier voor het gebruikte apparaat) aanmaakt. Toch willen wij u duidelijk informeren over wat wij met uw gegevens doen. De ingevulde gegevens zijn in eerste instantie nodig om u antwoord op de vraag ‘moet ik naar de dokter?’ te kunnen geven. Ten tweede worden de gegevens gebruikt voor het analyseren van het gebruik van de App. Er kan dan voor gezorgd worden dat de App in de toekomst nog beter werkt en we kunnen anonieme statistieken genereren.  Via de App is het mogelijk om een terugbelverzoek te versturen naar de huisartsenpost. Hierbij worden persoonsgegevens van uzelf of over een ander voor wie u de App gebruikt beveiligd verstuurd naar het telefoniesysteem van de huisartsenpost. Bij een terugbelverzoek kunnen naast bovengenoemde gegevens de volgende gegevens uitgevraagd en verwerkt:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Uw huisarts
 • BSN nummer (optioneel)
 • Omschrijving van uw klacht (optioneel)
 • Een foto van uw klacht (optioneel)
 • De doorlopen zelftriage vragen en uw gegeven antwoorden

Let op. Als u vragen heeft over de uitkomst van de zelf-triage van de App of over of u naar de dokter moet, dan moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. U kunt via het contactformulier dus enkel meldingen maken van onjuiste of incomplete gegevens en daarnaast kunt u technische ondersteuning vragen. Indien u feedback geeft over de App dan is het niet de bedoeling dat u medische gegevens die betrekking hebben op uzelf meestuurt.

Feedback

Wij nodigen u uit om feedback voor ons achter te laten. Wanneer u op deze uitnodiging ingaat, zullen wij uw feedback, in combinatie met uw geslacht en geboortedatum, gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. Wij bewaren uw feedback tot twee jaar nadat u deze heeft ingestuurd.

Het verstrekken van gegevens aan anderen

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan de huisartsenpost wel derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt de App ontwikkeld en gehost door een derde. Derden zijn verwerker van de huisartsenpost. De huisartsenpost heeft afspraken gemaakt met verwerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat worden beschermd door deze partijen.

Cookies gerelateerd

Noodzakelijke & voorkeuren cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dan wel het tonen van de gevraagde website en de bijbehorende functionaliteit. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn load balancing-cookies. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie. Serverlogbestanden bevatten gegevens als jouw webverzoek, IP-adres en informatie over de browser die wordt gebruikt zoals browsertype, browsertaal en de datum en tijd van jouw verzoek (loggegevens).

Statistische cookies

Deze informatie wordt gebruikt om website statistieken samen te stellen en om een beeld te verkrijgen van gebruik en welke derde websites naar onze sites linken. We hebben de intentie om deze gegevens te gebruiken om eventuele problemen met onze server te lokaliseren/op te sporen of andere technische problemen met de website en/of App en om misbruik daarvan op te sporen, alsmede om onze diensten te verbeteren.

Welke cookies gebruikt de huisartsenpost?

Naam

Geplaatst door

Doel

Bewaartermijn

Passende waarborgen

Uuidv4

De huisartsen post

Hiermee wordt een uniek ID toegekend aan uw apparaat, waarmee wij kunnen zien of u de App al eens eerder gebruikt heeft.

Totdat je je local storage in je browser leegt.

Enkel lokaal opgeslagen

_ga, _gat_UA-32193980-1

 

en

 

_gid van Google Analytics

Google LLC

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De data in de cookies zijn anoniem en bevatten geen persoonsgegevens. Het doel van deze service is om SHT een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergave.

Per sessie en maximaal 2 jaar

Vanzelfsprekend hebben we maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website te minimaliseren. Dit doen we door in Google Analytics het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te gooien, zodat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk wordt. Daarnaast hebben wij Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is Privacy Shield gecertificeerd.

 Website

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zonder bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de huisartsenpost haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag over met wie wij gegevens delen of een klacht over onze omgang met uw medische gegevens? Neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zij is via de mail direct te bereiken via fg@hzoij.nl. Zij zal vervolgens contact met u opnemen en onze procedure hieromtrent verder toelichten. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap