Van aanmeldpunt eerstelijnsverblijf naar regionaal coördinatiepunt kort durend verblijf

Zorgorganisaties in de regio West-Achterhoek hebben gezamenlijk een nieuw coördinatiepunt opgezet. Bij het coördinatiepunt kunnen verwijzers cliënten aanmelden voor zowel het eerstelijnsverblijf (ELV) als voor Wlz-crisiszorg. Onafhankelijke zorgconsulenten zorgen vervolgens voor een goede triage en een indicatie. Door de vernieuwende aanpak krijgen ouderen sneller een passende plek.

Er is eind 2018 een coördinatiepunt kortdurend verblijf gerealiseerd in de regio in samenwerking met HZOIJ, Sensire, Azora, Markenheem, Careaz en het Slingeland ziekenhuis. Dit heeft als voordeel dat huisartsen zich kunnen wenden tot één coördinatiepunt voor opname van patiënten voor crisis/spoed en eerstelijnsverblijf bedden. Met één centraal telefoonnummer.

00Dit regionale (virtuele) coördinatiepunt heeft vier functies:

Aanmelden

Aanmelden kan 24/7. Een verpleegkundige van NAAST neemt de telefoon op en maakt een eerste inschatting. Aanmelding kan gedaan worden door een huisarts, wijkverpleegkundige, SEH arts en transferbureau van het Slingeland Ziekenhuis.

Triage

In de regio is de afspraak dat een zorgconsulent van Sensire of Azora per toerbeurt dienst doet en de triage op zich neemt. Via NAAST wordt er telefonisch doorgeschakeld naar de dienstdoende zorgconsulent.

Capaciteitsinzage

Met een webapplicatie, Zorgspoor, kun je inzicht krijgen in de beschikbare bedden in de regio. Zowel NAAST als zorgconsulenten hebben inzage in deze applicatie.

Plaatsing

De zorgconsulent onderhoudt het contact met de aanmelder en (familie van) cliënt en zorgt ervoor dat de cliënt opgenomen kan worden.

Data van week 49 t/m week 14 2019