Verslag rvc

“Op dit moment, eind maart 2021, wanneer ik deze terugblik schrijf, is de wereld en daarmee Huisartsenzorg Oude IJssel in een jaar tijd onbeschrijfelijk veranderd. 2020 gaat de boeken in als het Coronajaar.  Deze pandemie en de onlosmakelijk daaraan verbonden crisis heeft grote invloed gehad op het functioneren van de organisatie. In ieder overleg waar wij als raad van commissarissen bij betrokken zijn geweest is het een extra punt van aandacht. Het ‘gewone’ en goede leven van 2019 lijkt een eeuwigheid geleden. Wanneer ik vooruit kijk lijkt het voorzichtig terug te komen, maar of het ooit weer het normaal van voor de crisis zal worden is de grote vraag.
De rvc wenst alle medewerkers en huisartsen, nu én in de komende tijd, al het goede en nodige toe om de ongekende uitdagingen die zich aandienen het hoofd te kunnen bieden. En zó de zorg te kunnen blijven leveren die voor veel inwoners extra hard nodig is, zonder zelf daarbij onderuit te gaan.”

Helene Smit, voorzitter rvc

helene-smit

De rol van de raad van commissarissen (rvc)

De publiek toegenomen belangstelling voor het toezicht op ondernemingen heeft ervoor gezorgd dat de rol van de raad van commissarissen is veranderd. Het is steeds meer een professionele functie en het vergt een pro-actieve opstelling met een hoge mate van transparantie. De rvc heeft daarom een toezichtvisie opgesteld waarin helder en concreet de specifieke rvc taken, rollen en verantwoordelijkheden voor HZOIJ staan omschreven. Bij de uitvoering van de taken staan voor de rvc een aantal dingen centraal:

– het belang van de klant (de huisartsen) en de andere stakeholders,

– de kwaliteit en veiligheid voor patiënten en medewerkers,

– de (financiële) continuïteit en

– de maatschappelijke relevantie van de organisatie.

In algemene zin zijn de (landelijke) ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg onder de aandacht geweest. Vooral de te verwachten problemen bij het zoeken naar een geschikte opvolger voor een huisartsenpraktijk. Dit is een landelijk probleem maar zou zeker gelden voor de Achterhoek. Maar tot nu toe hebben we geen problemen gezien bij het zoeken van een opvolgers. De Achterhoek is meer en meer in trek bij jonge huisartsen.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De statuten van HZOIJ en de reglementen van de rvb en de rvc bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de rvc ook in relatie tot de rvb en de aandeelhouder (Huisartsenvereniging Oude IJssel). De rvc kent een jaarlijkse vergadercyclus, met als vaste onderwerpen de strategische koers, het jaarplan met de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening. rvc-leden hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun lidmaatschap van de rvc van HZOIJ. Ook is er geen enkele vorm van belangenverstrengeling tussen leden van de rvc en de organisatie. Nevenfuncties van rvc en rvb worden jaarlijks gepubliceerd.

Leden van de rvc

De samenstelling van de rvc heeft in 2020 een aantal wijzigingen gehad. Eind 2019 is de zittingstermijn van onze voorzitter Fred de Meij verstreken en Helene Smit volgt hem per 1 april 2020 op. Tot onze grote spijt is Fred de Meij op 15 oktober 2020 overleden. In 2020 verstrijkt ook de zittingstermijn van Peter Cobussen. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het financiële toezicht op de organisatie. Op 1 januari 2021 is zijn opvolger benoemd, de heer Julius Ypma. 

De raad van commissarissen bestaat per 1-1-2021 uit:

Mevrouw Mr. Helene Smit
Voorzitter en lid van de remuneratiecommissie.
Aandachtsgebieden HR- governance- en juridische vraagstukken.

De heer Drs. Bart Schudel
Lid van de rvc en lid van de remuneratiecommissie.
Aandachtgebieden zorginhoud en governance.

Mevrouw Dr. Annemieke Traag
Lid van de rvc.
Aandachtsgebied strategisch (politiek) bestuurlijk domein.

De heer Drs. Julius Ypma
Lid van de rvc en lid van de financiële commissie.
Aandachtsgebieden financieel-economisch en ICT.

Honorarium leden Raad van commissarissen

De leden van de rvc worden gehonoreerd in lijn met de Wet Normering Topinkomens (WNT). Het verstrekte honorarium valt ruim onder het toegestane maximum. Het honorarium wordt jaarlijks aangepast op basis van het prijsindexcijfer.